14 marca 2019 (czwartek)

14 marca 2019 (czwartek)

Pobierz program w .pdf

 

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2019 oraz CrimeLab 2019


9.00 – 9.45 I część: Stała dielektryczna – badanie materiałów
                   II część: Sieci mikrofalowe 5G
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.
Sala Mickiewicza

Stała dielektryczna – badanie materiałów
Dielektryki odgrywają ogromną rolę w życiu codziennym. Laminaty dielektryczne służą do budowy urządzeń elektronicznych. Anteny są wyposażane w osłony dielektryczne chroniące je przed wpływem czynników atmosferycznych, a kondensatory są zbudowane z dielektryków. Pomiary stałej dielektrycznej (przenikalności elektrycznej) pozwalają kontrolować parametry materiałów używanych w przemyśle. Firma KABELKOM oferuje przyrząd do pomiaru stałej dielektrycznej (epsilometr), mierzący parametry materiałów nawet do 6 GHz. Epsilometr jest zbudowany w oparciu o nowoczesny wektorowy analizator sieci firmy Copper Mountain Technology, analizator dielektryczny firmy Compass Technology Group oraz wyrafinowane oprogramowanie do analizy wyników pomiarów. Do pomiarów wykorzystano udoskonaloną, nieinwazyjną metodę pojemnościową, charakteryzującą się lepszą dokładnością i uproszczoną kalibracją. Możliwe jest testowanie próbek materiałów o grubości od 0,3 mm do 3 mm, a maksymalna wartość przenikalności elektrycznej może być równa 25.

Sieci mikrofalowe 5G
Nowo projektowane systemy radiokomunikacji ruchomej 5G, obejmujące Internet Rzeczy (IoT) i będące podstawą Sieciowego Społeczeństwa (Network Society), będą wykorzystywać częstotliwości mikrofalowe leżące powyżej 6 GHz. Konieczne będą zatem pomiary sygnałów, urządzeń, anten i torów antenowych za pomocą sprzętu, który obejmuje ten nowy zakres częstotliwości. Firma KABELKOM ma w swej ofercie nowoczesne mierniki CellAdviser firmy VIAVI, pozwalające na pomiary parametrów urządzeń IoT i nadawanych przez nie sygnałów, analizę widma elektromagnetycznego w czasie rzeczywistym (analizator widma), pomiary zakłóceń (, zasięgów stacji bazowych (z wizualizacją na mapie) oraz wiązek emitowanych przez anteny stacji bazowych w pasmie poniżej 6 GHz oraz w pasmie 24-52 GHz. Mierniki CellAdvisor są przenośnymi i lekkimi urządzeniami o przystępnej cenie z wbudowanym odbiornikiem GPS i kolorowym ekranem, ułatwiającymi i skracającymi uruchamianie i serwisowanie sieci komórkowych, lokalizację zakłóceń radioelektrycznych, kontrolę rzeczywistego zasięgu użytecznego oraz parametrów stacji bazowych, a także parametrów terminali ruchomych i modułów IoT.


10.00 – 12.45 Najnowsze zalecenia praktyki klinicznej dla diagnostyki laboratoryjnej
Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Sala Kisielewskiego

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA Z PUNKTAMI EDUKACYJNYMI (dla diagnostów laboratoryjnych)

W programie:

10.00 – 10.10 Wprowadzenie w tematykę Konferencji
dr hab. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

10.10 – 10.30 Wykład pt. „Optymalizacja diagnostyki zaburzeń lipidowych – w oczekiwaniu na wytyczne PTDL/PTL/KLRwP/PTK 2019”
dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.30 – 11.10 Wykład pt. „Wynik badania morfologii krwi z oceną mikroskopową rozmazu – rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej”
Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11.10 – 11.50 Wykład pt. „Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu- pierwsze doniesienie” część I 
dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11.50 – 12.30 Wykład pt. „Zalecenie grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu- pierwsze doniesienie” część II
dr Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

12.30 – 12.45 Dyskusja, podsumowanie Konferencji
dr hab. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA!

Udział w Konferencji wymaga wcześniejszego zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez przesłanie na adres mailowy: ptdl.eurolab19@gmail.com wiadomości zawierającej imię i nazwisko oraz numer PWZDL. Zarejestrowani w powyższy sposób uczestnicy Konferencji otrzymają po zakończeniu obrad imienny certyfikat dokumentujący uzyskanie 2 punktów edukacyjnych.


10.00 – 16.00 Dzień Metrologii. 100 lat GUM
Organizator: Główny Urząd Miar
Sala Goethego

Część I Konferencji

100 lat krajowej instytucji metrologicznej

10:00 – 10:15 –      Otwarcie Konferencji – referat pt. 100 lat działalności GUM – rola krajowej instytucji metrologicznej w krajowym systemie miar,  Maciej Dobieszewski, p. o. Prezesa Głównego Urzędu Miar

10:15 – 10:30 –      referat pt. Redefinicje jednostek miar SI, dr inż. Paweł Fotowicz, Biuro Strategii GUM

10:30 – 10:45 –      referat pt. METR – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary długości – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Robert Szumski, Samodzielne Laboratorium Długości GUM

10:45 – 11:00 –      referat pt. KILOGRAM – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary masy – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych,  Robert Ziółkowski, Samodzielne Laboratorium Masy GUM

11:00 – 11:15 –      referat pt. SEKUNDA – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary czasu – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych,  dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM

11:15 – 11:30 –      referat pt. AMPER – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary ampera – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych,  dr inż. Witold Rzodkiewicz, Samodzielne Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

11:30 – 11:45 –      referat pt. KELWIN – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary kelwina  – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Marek Kozicki, Samodzielne Laboratorium Temperatury GUM

11:45 – 12:00 –      referat pt. KANDELA – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary kandeli – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Łukasz Łitwiniuk, Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii GUM

12:00 – 12:15 –      referat pt. MOL – Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary mola – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, dr Władysław Kozłowski, Samodzielne Laboratorium Chemii GUM

12:15 – 13:00 –      Przerwa techniczna

Część II Konferencji

Ważni PARTNERZY  Głównego Urzędu Miar

13:00 – 13:20 –      referat pt. Laboratorium wzorca temperatury Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, dr inż. Aleksandra Kowal, INTiBS

13:20 – 13:40 –      referat, dr Ryszard Broda, Tomasz Dziel, Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM

13:40 – 14:00 –      referat, Robert Targos, Wojskowe Centrum Metrologii

Część III Konferencji

Cele i założenia projektu „Kampus nowoczesnych laboratoriów GUM”

14:15 – 14:25–referat pt. Wprowadzenie do historii projektu „Kampus” potrzeba jego realizacji w świetle rozwoju polskiej metrologii, Andrzej Hantz, Dyrektor Generalny GUM

14:25 – 14:40 –      referat pt. Cele i założenia projektu „Kampus nowoczesnych laboratoriów GUM, Paweł Oracz, Kierownik Projektu “Kampus GUM”

14:40 – 14:55 –      referat pt. Omówienie projekt architektonicznego kompleksu kampus, przedstawiciel firmy BDMA

Część IV Konferencji

Praktyczne aspekty zastosowań metrologii

14:55 – 15:15 –      HS-VIM – cele i założenia projektu, Laboratorium Masy GUM

15:15 – 15:35 –      Tachografy – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Laboratorium Długości GUM

15:35 – 16:00 –      Kontrola prędkości – cele i założenia projektu, Biuro Służby Miar


10.00 – 10.45 Wykład: Projektowanie Laboratorium – Kluczowe Fazy Procesu Inwestycyjnego
Organizator: Architekci Tektonika
Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz
Sala Mickiewicza

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium. Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów i osób stanowiących zaplecze szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień – szans, możliwości i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych technologii, możliwości technicznych, obowiązujących norm i przepisów. Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywają takie elementy jak:
• analiza potencjału projektu i podstawowych założeń funkcjonalnych.
• organizacja zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji oraz określenie obszarów kompetencji na poszczególnych jej etapach.
• zastosowanie dedykowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie instalacji i wyposażenia – zależnych od skali, przeznaczenia i funkcji laboratorium.


11.00 – 11.45 LabVantage – wesprzyj swoje laboratorium najnowocześniejszym LIMS na rynku. 
Organizator: firma LabVantage – Software Point
Sala Mickiewicza


12.00 – 13.30 Część I: „Zastosowanie promieniowania mikrofalowego i podczerwonego w badaniach zawartości wody i masy suchej różnych produktów”
Prelegent: Sławomir Janas

Część II: „Optymalizacja pomiarów masy z uwzględnieniem wymagań GLP, GMP, USP”
Prelegent: Jacek Pilecki
Organizator: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
Sala Mickiewicza

W programie część I:
a. Wstęp teoretyczny
b. Omówienie różnic między metodą z wykorzystaniem mikrofal a metodami wagosuszarkowymi i tradycyjnymi
c. Wyniki badań i podsumowanie ze wskazaniem potencjalnych korzyści jakie wynikają z zastosowania suszarki mikrofalowej
W programie część II:
a. Krótkie przedstawienie ideologii pomiaru masy
b. Spójność pomiarowa poprzez powiązanie z wzorcem wyższego rzędu
c. Miejsce wag w procedurach GLP, GMP, USP na przykładzie:
o Pomiaru naważki
o Kontroli pipety tłokowej
o Pomiaru filtra (pomiar zapylenia)
d. Kluczowe mechanizmy programowe i sprzętowe zawarte w wagach determinujące dokładność
e.Optymalizacja wagi do procesu ważenia
f. Badania weryfikujące działanie wagi
g. Monitoring warunków środowiskowych w miejscu pracy (istota zagadnienia oraz metody detekcji zmian warunków pracy wag: mechanizmy zawarte w wagach oraz poprzez czujniki zewnętrzne).

FORMULARZ REJESTRACYJNY


13.00 – 16.00 Cykl wykładów „Problemy Laboratoriów”
Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny
Sala Kisielewskiego

W programie:
1. Kompetencje Laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018- 02, wymagania dotyczące zasobów
Ewa Brykalska
2. Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – proces wdrażania w praktyce
Nowe standardy w realizacji badań biegłości – korzyści dla uczestników
Krzysztof Wołowiec
3. Laboratorium po ocenie PCA – wdrożenie wymagań nowej normy w praktyce
Radosław Keller
4. Co nowego w normalizacji?
Polski Komitet Normalizacyjny


13.45 – 14.45 Prowadzenie syntez i monitorowanie procesów – rozwiązania ułatwiające pracę, a dostarczające więcej informacji.
Organizator: Mettler Toledo
Prelegent: Marcin Krzyżostaniak – Mettler Toledo
Sala Mickiewicza

14.45 – 15.45 Innowacje dla nauki oraz bezpieczeństwo biznesu laboratoryjnego w zakresie technik pipetowania i pomiarów elektrochemicznych.
Organizator: Mettler Toledo
Prelegent: Paulina Piotrowska – Mettler Toledo
Sala Mickiewicza


16.00 Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2019 oraz CrimeLab 2019

PRZEZ WSZYSTKIE DNI TARGOWE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA LABORATORIUM „CLEAN ROOM” ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE TARGÓW