15 marca 2019 (piątek)

15 marca 2019 (piątek)

Pobierz program w .pdf

 

9.00 Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów EuroLab 2019 oraz CrimeLab 2019


9.45 – 10.30 Jak system LIMS może wspierać laboratorium i jakie są korzyści z jego wdrożenia – Thermo Scientific™ SampleManager LIMS™
Organizator: Solution4Labs
Sala Mickiewicza


10.00 – 12.00 Forum Naukowe
Organizatorzy: Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych; Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN
Sala Gothego

W programie:

10.00 – 10.45 Nowe podejście in vitro vs. in vivo w badaniach metabolicznej biotransformacji leków dla celów diagnostyki biomedycznej
Prelegentka: dr Małgorzata Szultka-Młyńska, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Współautor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Związki biologicznie aktywne występują w różnych matrycach biologicznych, w tym lekach, często na niskich poziomach stężeń. Stąd, niezbędny jest etap ich izolacji ze skomplikowanych matryc (krew, tkanka) oraz etap wzbogacenia przed ostatecznym oznaczeniem końcowym. Analityka farmaceutyków i ich metabolitów stanowi przedmiot badań farmakokinetycznych, farmakodynamicznych oraz terapeutycznego monitorowania leków. Badanymi matrycami są ludzkie osocze czy krew surowa, głownie ze względu na zapewnienie wystarczającej korelacji pomiędzy stężeniem leku w organizmie a efektem farmakologicznym. Istotnym etapem w analizie leków dla potrzeb metabolomicznych jest wybór metody przygotowania próbki. Badania metabolomiczne wymagają również aplikacji odpowiedniej techniki analitycznej dla oznaczenia endogennych metabolitów obecnych w matrycy biologicznej na poziomie różnych stężeń. Poszukiwanie alternatywnych metod badania biotransformacji leków jest bardzo pożądane, ze względu na możliwość zmniejszenia liczby zwierząt doświadczalnych wykorzystywanych w badanych biomedycznych.
Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie reaktora elektrochemicznego do naśladowania reakcji metabolicznych tzw. I-ej fazy, stanowiąc szybką i uzupełniającą metodę badawczą w stosunku do tradycyjnych modeli in vitro czy in vivo. Zaproponowane rozwiązanie pozwala ponadto na identyfikację wysoce reaktywnych metabolitów, co nie zawsze jest możliwie innymi metodami. Zastosowanie układu do elektrochemicznego utleniania pozwoliło na uzyskanie prawdopodobnych produktów elektrochemicznego rozpadu badanych związków, generowanych pod wpływem przyłożonego napięcia. Powstałe metabolity identyfikowano za pomocą LC-MS/MS, dla próbek enzymów frakcji mikrosomalnej komórek wątroby oraz próbek rzeczywistych od pacjentów (osocze, krew, mocz), jak również cytowanych w literaturze. Uzyskane wyniki badań ukierunkowane są na aspekt biomedyczny, wnosząc równocześnie wkład w rozwój technik analitycznych, umożliwiających za pomocą wysokiej klasy aparatury symulującej błony komórkowe śledzenie wnikania i metabolizowania leków (transfer i korelacja wyników badań z in vitro do in vivo).
Podziękowania
Badania sfinansowane z grantów Narodowego Centrum Nauki (NCN, Kraków, Polska) Sonata 12, Nr. 2016/23/D/ST4/00305 (2017-2020) oraz Opus 11, Nr. 2016/21/B/ST4/02130 (2017-2020).

10.45 – 11.15 Badanie właściwości i zastosowanie nanomateriałów w diagnostyce i terapiach medycznych
Prelegentka: dr inż. Ilona Grabowska-Jadach, Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Współautorzy: mgr inż. Dominika Kulpińska, dr inż. Marcin Drozd, mgr inż. Sandra Skorupska, dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. dr hab. inż. Artur Dybko, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Nanomateriały stanowią liczną grupę materiałów, do której zaliczamy m.in. kropki kwantowe, grafen, nanocząstki metali czy też MXeny. Posiadają one bardzo zróżnicowane właściwości fizykochemiczne, jednak ich wspólną cechą jest wysoki stosunek powierzchni do objętości (tym większy im mniejszy rozmiar nanocząstki), a także możliwość modyfikacji chemicznej ich powierzchni. Wpływa to na wzrost aktywności formy nanocząstkowej w stosunku do makroskopowej oraz determinuje właściwości absorpcyjne i reaktywność nanocząstek. Dodatkowo nanocząstki często charakteryzują się unikalnymi właściwościami optycznymi, np. kropki kwantowe wykazują intensywną fluorescencję, a dla niektórych cząstek metalicznych występuje zjawisko zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR, ang. surface plasmon resonance). Nanomateriały znalazły wiele zastosowań w analizie chemicznej, biologicznej i klinicznej, gdzie są wykorzystywane m.in. jako znaczniki fluorescencyjne, elementy biosensorów czy też nośniki substancji aktywnych. W ostatnim czasie znalazły również zastosowanie w diagnozowaniu i leczeniu chorób zakaźnych, sercowo-naczyniowych oraz nowotworów.
Niniejsza prezentacja będzie przedstawiać wyniki prac, które miały na celu określenie parametrów fizykochemicznych wybranych nanocząstek (wielkość, potencjał zeta, rozkład wielkości) oraz zbadanie ich aktywności biologicznej. Badania cytotoksyczności prowadzone były na wybranych modelach hodowli komórkowej (2D i 3D). W badaniach wykorzystywano ludzkie linie komórkowe (prawidłowe i nowotworowe). Określono wpływ modyfikacji powierzchni na aktywność biologiczną nanomateriału. Ponadto sprawdzono możliwość aplikacji nanocząstek jako nośników leków oraz czynników fotoaktywnych w terapii fototermicznej (PTT, ang. photothermal therapy). Terapia ta wykorzystywana jest do leczenia nowotworów.

11.15 – 12.00 Nowoczesne oblicze elektrochemii
Prelegent: dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW, Laboratorium Fizykochemii Powierzchni, Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

Jednym z istotnych wyzwań dzisiejszej nauki jest skuteczne projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów, struktur, a nawet urządzeń, poprzez bezpośrednią kontrolę materii na poziomie nanoskali. Do tych celów potrzebujemy jednak odpowiednich narzędzi, które umożliwią monitorowanie przemian chemicznych oraz fizycznych w warunkach in situ, jak również pozwolą na manipulowanie obiektami o rozmiarach rzędu nanometrów. Szerokie możliwości w tym zakresie oferują metody elektrochemiczne w sprzężeniu z technikami spektroskopowymi oraz mikroskopowymi, które dostarczają komplementarnych informacji o badanych zjawiskach/obiektach. Podejście takie jest szczególnie użyteczne w odniesieniu do układów o charakterze biologicznym lub biomimetycznym. Wspomniana kombinacja metod elektrochemicznych z technikami spektroskopowymi oraz mikroskopowymi może stanowić doskonałe narzędzie bioanalityczne do bezznacznikowych badań procesów oddziaływania białek z membranami lipidowymi oraz ich zmian konformacyjnych w obecności pola elektrycznego, co jest dobrym przybliżeniem warunków panujących w układach biologicznych. Ponadto, wykorzystanie elektrochemicznej skaningowej mikroskopii tunelowej (EC-STM) oraz elektrochemicznej mikroskopii sił atomowych (EC-AFM) umożliwia uzyskanie informacji o strukturze i właściwościach badanych układów nawet na poziomie pojedynczych cząsteczek. W tym kontekście, jednymi z bardziej spektakularnych przykładów mogą być pomiary transportu elektronowego przez pojedyncze molekuły, gdzie elektrochemiczna kontrola umożliwia modulację ich przewodności. Układy takie, mogą być rozważane jako nanoprzełączniki o potencjalnej użyteczności w elektronice molekularnej.    


11.00 – 13.00 Warsztaty „Praktyczne aspekty pracy w Clean Room – personel, materiały, higiena”
Prelegent: Patrycja Sitek, CR Konsulting
Sala Mickiewicza

UWAGA: Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne. 

Projekt i uruchomienie pomieszczeń clean room wymagają dużego zaangażowania. Prawidłowa budowa i zastosowane technologie są podstawą optymalnego użytkowania. Niemniej, klasa czystości pomieszczenia clean room jest także uzależniona od prawidłowego funkcjonowania w niej samego Użytkownika. Dobór odzieży, środków czyszczących i dezynfekcyjnych, procedury ubierania, sanityzacji, dezynfekcji oraz monitoringu cząstek i mikrobiologii, stanowią nie lada wyzwanie w planowaniu dla osoby, która ma niewielką wiedzę w tej tematyce.
Podczas tegorocznej edycji XXI Targów Eurolab odbędą się warsztaty praktyczne, na których uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i procedurami koniecznymi dla utrzymania klasy czystości clean room. Zainteresowani, wspólnie z ekspertem, poznają techniki ubioru stroju do clean room, nauczą się obsługiwać licznik cząstek oraz wykonywać monitoring mikrobiologii. Na koniec przedstawione zostaną techniki sanityzacji i dezynfekcji z udziałem renomowanych produktów do clean room.

Więcej informacji

BIORĘ UDZIAŁ W WARSZTATACH


15.00 Zakończenie trzeciego dnia Targów EuroLab 2019 oraz CrimeLab 2019


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

PRZEZ WSZYSTKIE DNI TARGOWE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA LABORATORIUM „CLEAN ROOM” ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE TARGÓW