Kampus Ochota UW zaprasza na stoisko

Aktualności

Kampus Ochota UW zaprasza na stoisko

Na stoisku Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego (stoisko nr A4, Sala Ratuszowa) będzie można porozmawiać ze specjalistami z Korpusu Operatorów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Korpus Operatorów to zespół wykwalifikowanych naukowców, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują w świadczeniu usług komercyjnych i naukowo-badawczych. Na co dzień pracują na nowoczesnej aparaturze, stosując szerokie spektrum technik analitycznych oraz wykonując analizy rutynowe i badania specyficzne. Operatorzy chętnie służą wsparciem w dopasowaniu metodyki analitycznej do celu badań i są otwarci na nawiązanie współpracy zarówno z biznesem, jak i grupami badawczymi.

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać współpracę z CNBCh UW, są zainteresowani świadczonymi przez nas usługami, chcą porozmawiać z naszymi specjalistami, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie będą czekali na Państwa nasi specjaliści z różnych dziedzin:

mgr Łukasz Cheda z grupy badawczej Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu, który specjalizuje się w pomiarach (PET/SPECT/CT) biodystrybucji związków znakowanych izotopami i znacznikami optycznymi w organizmach małych zwierząt laboratoryjnych oraz znakowaniu materiału biologicznego. (13 marca, 9.00-11.00)

mgr Bartłomiej FedorczykLaboratorium Związków Biologicznie Czynnych, który specjalizuje się w dobieraniu warunków rozdziału i wykonywaniu analiz chromatograficznych z wykorzystaniem detekcji UV-VIS oraz MS, a także transferem opracowywanych metod analitycznych do skali preparatywnej. (13 marca, 9.00-11.00 oraz 15 marca, 12.00-14.00)

dr Maciej Tomasz Gorzkowski z grupy badawczej Kataliza i Fizykochemia Powierzchni, który specjalizuje się w analizach XPS i UPS powierzchni próbek stałych (skład pierwiastkowy, stopień utlenienia, własności pasma przewodnictwa), badaniach oddziaływania gazów z próbkami stałymi metodą NAP-XPS oraz implantacjach próbek jonami i napylaniu cienkich warstw metali. (13 marca, 11.00-13.00 oraz 14 marca, 13.00-15.00)

dr Paulina Hamankiewicz z grupy badawczej Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu, która specjalizuje się w syntezie organicznej i radiochemicznej, w tym syntezie prekursorów związków znakowanych izotopami, oraz doborze metod znakowania radioizotopowego. (14 marca, 11.00-13.00)

dr Jakub KarasińskiAnalitycznego Centrum Eksperckiego, który specjalizuje się w nierutynowych analizach m.in. produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, analizie specjacyjnej produktów spożywczych, pomiarach izotopowych pierwiastków nietradycyjnych w próbkach geologicznych i środowiskowych. (14 marca, 11.00-13.00)

mgr inż. Olga KościuczukAnalitycznego Centrum Eksperckiego, która specjalizuje się w spektrometrycznych analizach pierwiastkowych próbek różnego pochodzenia i analizach specjacyjnych wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych oraz mineralizacji próbek różnego pochodzenia. (15 marca, 10.00-12.00)

mgr Paweł MałeckiLaboratorium Syntezy Metaloorganicznej, który specjalizuje się w syntezie organicznej (również asymetrycznej), katalizie metaloorganicznej oraz pełną charakterystyką zsyntetyzowanych związków. (14 marca, 9.00-11.00)

dr Adriana Palińska-SaadiLaboratorium Bioanalitycznego, która specjalizuje się w konstruowaniu na elektrodach sitodrukowanych czujników elektrochemicznych o różnym przeznaczeniu, badaniu oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami technikami woltametrycznymi i spektrometrycznymi, oznaczaniu zawartości jonów w różnego rodzaju próbkach, analizach biochemicznych próbek biologicznych. (13 marca, 13.00-15.00 oraz 15 marca, 10.00-12.00)

mgr Kamil SobczakLaboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, który specjalizuje się w analizach strukturalnych materiałów litych i proszkowych, wysokorozdzielczej i analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz analizach wykonywanych za pomocą skaningowo-jonowego mikroskopu elektronowego. (15 marca, 12.00-14.00)

mgr inż. Ewa Suska-KaufLaboratorium Syntezy Metaloorganicznej, która specjalizuje się w oznaczaniu zawartości wody w próbkach stałych i ciekłych, analizowaniu substancji przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, chromatografii gazowej i cieczowej, a także opracowywaniu i optymalizowaniu ścieżek syntezy. (13 marca, 11.00-13.00)

mgr inż. Anna TomiakAnalitycznego Centrum Eksperckiego, która specjalizuje się w oznaczaniu pierwiastków w próbkach o zróżnicowanych matrycach (środowiskowych, biologicznych i farmaceutycznych), badaniach specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC ICP MS), a także analizach ilościowych i jakościowych związków organicznych z wykorzystaniem cząsteczkowej spektrometrii mas (LC MS MS). (13 marca, 13.00-15.00)

dr Julio Torres z Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Archeometrycznych, który specjalizuje się w analizie za pomocą urządzeń chromatograficznych docelowych i niedocelowych małych cząsteczek z próbek biologicznych i niebiologicznych oraz ich identyfikacją lub / i kwantyfikacją za pomocą analizatorów masy. (13 marca, 11.00-13.00 oraz 14 marca, 9.00-11.00)

mgr Agata Trojan z grupy badawczej Biogeochemia, Ekologia i Ochrona Ekosystemów, która specjalizuje się w analizie izotopów lekkich (H/D, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S) w próbkach różnego pochodzenia, analizie ilościowej i jakościowej (skład lipidowy) materii organicznej w skałach/glebach oraz analizach spektrum biomarkerowego. (13 marca, 9.00-11.00 oraz 14 marca, 11.00-13.00)

dr Damian TrzybińskiLaboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych, który specjalizuje się w ustalaniu struktury krystalicznej małocząsteczkowych związków chemicznych przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów oraz pomiarach termoanalitycznych (TGA/DSC). (14 marca, 13.00-15.00 oraz 15 marca, 10.00-12.00)

dr Sylwia Turczyniak-SurdackaLaboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, która specjalizuje się w obrazowaniu preparatów za pomocą technik mikroskopii elektronowej, wykonywaniu przekrojów i lameli do TEM z wykorzystaniem FIB, odtwarzaniem trójwymiarowej struktury preparatów, analizie widm uzyskanych za pomocą techniki XPS. (14 marca, 9.00-11.00)

Podziel się:

Zobacz także