17 marca 2020 (wtorek)

Pobierz program w .pdf

9.00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020

 


10.00 Oficjalne otwarcie Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020
Sala Goethego


10.45 – 11.30 „Obiekty laboratoryjne, badawcze i produkcyjne – fazy procesu inwestycyjnego – przygotowanie założeń, projekt i realizacja”

Organizator: TEKTONIKA Architekci Sp. z o.o. Sp.k.
Sala Mickiewicza

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium. Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów i osób stanowiących zaplecze szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień – szans, możliwości i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych technologii, możliwości technicznych, obowiązujących norm i przepisów. Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywają takie elementy jak:
– analiza potencjału projektu i podstawowych założeń funkcjonalnych.
– organizacja zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji oraz określenie obszarów kompetencji na poszczególnych jej etapach.
– zastosowanie dedykowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie instalacji i  wyposażenia – zależnych od skali, przeznaczenia i funkcji laboratorium.


11.30 – 12.45 “Stop SMOG – sposoby eliminacji zanieczyszczeń chemicznych z laboratoriów.”

Organizator: Portal Laboratoria.net
Prelegent: mgr inż. Paweł Chrząszcz
Sala Goethego

Podczas Konferencji zostaną przedstawione  metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji chemicznych.

Omawiane zagadnienia:


11.45 – 12.30 „Cyfrowa transformacja w laboratorium. Jak system LIMS może wprowadzić Cię w erę cyfrową”
Organizator: Solution4Labs
Sala Mickiewicza

Czy laboratoria są gotowe na zmiany? Jak technologia informatyczna wpływa na pracę pracownika laboratorium? Czy można zrobić laboratorium „bezpapierowe”? Jakie są korzyści z wdrożenia systemu LIMS? Na te inne pytania odnośnie cyfrowej transformacji postaramy się odpowiedzieć oraz pokazać system Thermo Scientific™ SampleManager LIMS™.

Prelegent: Paweł Gawkowski  – Chief Operating Officer, Solution4Labs sp. z o.o.
Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego z wyróżnieniem w zakresie Mikrosystemów Komputerowych. Z branżą IT związany od 8 lat. Doświadczenia nabierał zarówno w projektach z sektora medyczno-laboratoryjnego, budowlanego, jak również pracując dla małych firm sektora usługowego. Brał czynny udział w projektach wdrażania systemów klasy LIMS dla EIT+ oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie sprawował pieczę nad analizą działalności laboratoriów, opisywał procesy biznesowe oraz laboratoryjne. Pasjonat zabezpieczeń systemów informatycznych i rozwiązań inteligentnego domu, posiada certyfikat audytora ISO 27001. 


12.45 – 13.30 „Spektrometry – praktyczne rozwiązania – materiały przeźroczyste, materiały czarne.”
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.
Sala Mickiewicza


13.00 – 16.00 “Nowoczesne metody identyfikacji.”
Organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Sala Goethego

Rozwój technologiczny w ostatnich latach sprawił, że biegli oraz technicy kryminalistyczni dysponują nowymi narzędziami, które usprawniły proces identyfikacji zarówno w odniesieniu do człowieka, jak też substancji, narzędzi czy stosowanych metod. Coraz częściej nowoczesna aparatura stosowana jest poza laboratorium, np. na miejscu zdarzenia lub na granicy państwa, a obsługuje ją przeszkolony, ale niewyspecjalizowany personel, np. policjanci z sekcji dochodzeniowo-śledczych czy celnicy. Takie rozwiązania pozwalają na szybkie uzyskanie wyników, które w razie potrzeby mogą być zweryfikowane przez biegłych.

Celem konferencji będzie przedstawienie, jak rozwój technologiczny wpłynął na sposób pracy i opiniowania biegłych z różnych zakresów nauk sądowych, m.in. genetyki, antropologii i daktyloskopii sądowej, badania dokumentów, mikrośladów, a także identyfikacji nieznanych substancji w różnych matrycach. Zaprezentowane zostaną również metody badania dowodów cyfrowych.

Prelegenci zwrócą uwagę na znaczenie zapewnienia jakości badań, w tym stosowania obiektywnych metod interpretacji wyników, co jest szczególnie istotne w pracy na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

PROGRAM:

13:00           Rozpoczęcie, Dariusz Zuba p.o. Dyrektora Instytutu

13:10           Nowoczesne metody genetycznej identyfikacji sprawców przestępstw
Tomasz Kupiec, Pracownia Genetyki Sądowej

13:30           Analiza fragmentów kostnych na przykładzie badań domniemanych szczątków św. Władysława
Andrzej Czubak, Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej

13:45           Dlaczego tak trudno rozpoznać człowieka na materiale wideo?
Jerzy Brzozowski, Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej

14:00           Identyfikacja śladów w cyfrowym świecie
Robert Radziszewski, Pracownia Informatyki Sądowej

14:15           Wartość identyfikacyjna biometrycznego podpisu elektronicznego
Anna Ferenc, Pracownia Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów

14:30           Traseologia – od gipsu po TrasoScan
Maciej Świętek, Pracownia Badania Mikrośladów

14:45           Wykorzystanie spektrometrii ramana w badaniu lakierów samochodowych
Aleksandra Michalska, Pracownia Badania Mikrośladów

15:00           Narkotestery w badaniach kierowców w miejscu kontroli
Wojciech Lechowicz, Pracownia Analiz Toksykologicznych

15:15           Zastosowanie spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości do identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych (NPS)
Karolina Sekuła, Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków

15:30           Zastosowanie detektora wyładowań koronowych (CAD) do oznaczania NPS w próbkach “dopalaczy”
Roman Stanaszek, Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków

15:45           Podsumowanie Dariusz Zuba, p.o. Dyrektora Instytutu

16:00           Zakończenie

 


11.30 – 12.30  “Aspekty wdrażania standardów kompetencji w laboratoriach.”
Działalność laboratoryjna w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a ocena zgodności.

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji
Sala Kisielewskiego

UWAGA: Rejestracja na panel w godzinach 11.30 – 12.30 została już zamknięta.

W systemie oceny zgodności kompetentne (akredytowane) laboratoria badawcze i wzorcujące dostarczają ważne wyniki badań, wzorcowań i pomiarów, które stanowią wiarygodną podstawę do oceny zgodności – realizują działania w obszarze oceny zgodności. Spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 jest wykazaniem jego kompetencji do uzyskiwania ważnych wyników badania konkretnej próbki, wzorcowania i/lub pomiarów charakterystyk urządzeń pomiarowych lub materiałów odniesienia. Przedmiotowe wymagania nie odnoszą się do kompetencji w zakresie oceny zgodności jaką jest certyfikacja wyrobów czy inspekcja, dla których to działań wymagania zostały określone w normach ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17020, odpowiednio. Stosowane w systemach oceny zgodności określenie dla laboratorium – jednostka prowadząca działania w obszarze oceny zgodności jest często upraszczane do określenia „jednostka oceniająca zgodność”, a klienci laboratoriów błędnie oczekują na realizacje zlecenia formułowanego jako „wykonanie badań/pomiarów na zgodność z normą”. Postanowienia normy ISO/IEC 17025 jednoznacznie identyfikują co jest przedmiotem działania laboratoriów definiując czym jest w praktyce „działalność laboratoryjna”. Konsekwencją zdefiniowania przedmiotu działań laboratoriów jest szereg wymagań normy ISO/IEC 17025 dotyczących przeglądu zapytań ofert i umów, wyboru, weryfikacji i walidacji metod, czy raportowania wyników, które są ukierunkowane na zapewnienie transparentności w zakresie informowania klientów i potencjalnych użytkowników dostarczanych przez laboratorium wyników i informacji przedstawianych w raportach o fakcie, że wyniki te nie stanowią oceny zgodności w rozumieniu certyfikacji wyrobów czy rezultatów inspekcji.

Przedmiotem seminarium PCA będzie przybliżenie uczestnikom postanowień normy ISO/IEC 17025 definiujących i określających zakres i przedmiot działalności laboratoryjnej laboratoriów i wynikających z tych wymagań praktycznych konsekwencji dotyczących współpracy laboratoriów z klientami oraz przedstawiania (formułowania) wyników badań, wzorcowań i pomiarów w wydawanych dokumentach (raportach). W szczególności, w ramach seminarium, omówione zostaną również wymagania dla akredytowanych laboratoriów, wynikające z warunków akredytacji dotyczących powoływania się laboratoriów na posiadaną akredytację w sprawozdaniach z badań, raportach z pobierani próbek  oraz świadectwach wzorcowania / pomiaru.    

 


12.45 – 14.15 “Rola i zadania Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w resorcie obrony narodowej, w szczególności w obszarze akredytacji na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”

Organizator: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Sala Kisielewskiego

W programie:


13.45 – 14.30  “Od ewaluacji ryzyka chemicznego do bezpiecznych rozwiązań dla personelu laboratoryjnego.”

Organizator: ERLAB
Sala Mickiewicza
Prelegent: Emilian Dykiert      

Bezpieczeństwo chemiczne jest wyzwaniem we wszystkich laboratoriach.

Jaka jest procedura, której należy przestrzegać, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo:

– Optymalizacja oceny ryzyka,

– Wybór odpowiedniego wyposażenia ochronnego,

– Przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa,

– Kontrola i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa.


14.45 – 15.45  “Aspekty wdrażania standardów kompetencji w laboratoriach.”
Działalność laboratoryjna w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a ocena zgodności.

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji
Sala Kisielewskiego

UWAGA: Rejestracja na panel w godzinach 14.45 – 15.45 została już zamknięta.

W systemie oceny zgodności kompetentne (akredytowane) laboratoria badawcze i wzorcujące dostarczają ważne wyniki badań, wzorcowań i pomiarów, które stanowią wiarygodną podstawę do oceny zgodności – realizują działania w obszarze oceny zgodności. Spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 jest wykazaniem jego kompetencji do uzyskiwania ważnych wyników badania konkretnej próbki, wzorcowania i/lub pomiarów charakterystyk urządzeń pomiarowych lub materiałów odniesienia. Przedmiotowe wymagania nie odnoszą się do kompetencji w zakresie oceny zgodności jaką jest certyfikacja wyrobów czy inspekcja, dla których to działań wymagania zostały określone w normach ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17020, odpowiednio. Stosowane w systemach oceny zgodności określenie dla laboratorium – jednostka prowadząca działania w obszarze oceny zgodności jest często upraszczane do określenia „jednostka oceniająca zgodność”, a klienci laboratoriów błędnie oczekują na realizacje zlecenia formułowanego jako „wykonanie badań/pomiarów na zgodność z normą”. Postanowienia normy ISO/IEC 17025 jednoznacznie identyfikują co jest przedmiotem działania laboratoriów definiując czym jest w praktyce „działalność laboratoryjna”. Konsekwencją zdefiniowania przedmiotu działań laboratoriów jest szereg wymagań normy ISO/IEC 17025 dotyczących przeglądu zapytań ofert i umów, wyboru, weryfikacji i walidacji metod, czy raportowania wyników, które są ukierunkowane na zapewnienie transparentności w zakresie informowania klientów i potencjalnych użytkowników dostarczanych przez laboratorium wyników i informacji przedstawianych w raportach o fakcie, że wyniki te nie stanowią oceny zgodności w rozumieniu certyfikacji wyrobów czy rezultatów inspekcji.

Przedmiotem seminarium PCA będzie przybliżenie uczestnikom postanowień normy ISO/IEC 17025 definiujących i określających zakres i przedmiot działalności laboratoryjnej laboratoriów i wynikających z tych wymagań praktycznych konsekwencji dotyczących współpracy laboratoriów z klientami oraz przedstawiania (formułowania) wyników badań, wzorcowań i pomiarów w wydawanych dokumentach (raportach). W szczególności, w ramach seminarium, omówione zostaną również wymagania dla akredytowanych laboratoriów, wynikające z warunków akredytacji dotyczących powoływania się laboratoriów na posiadaną akredytację w sprawozdaniach z badań, raportach z pobierani próbek  oraz świadectwach wzorcowania / pomiaru.    


14.45 – 15.30  “Implementacja nowych norm ISO/IEC 17025:2017 i PN-EN ISO 17034:2017 dla producentów Certyfikowanych Materiałów Odniesienia.”

Organizator: SIAD Poland Sp. z o.o.

Sala Mickiewicza

Prelegent: Simone Zampatti

Podczas prelekcji omówione zostaną zmiany w normach ISO/IEC 17025:2017 i PN-EN ISO 17034:2017 w odniesieniu do Certyfikowanych Materiałów Odniesienia, w szczególności dla ich producentów oraz użytkowników. Zmiany zostaną omówione na przykładzie specjalistycznych mieszanin gazowych, użytkowanych w laboratoriach badawczych i wzorcowych. Przedstawimy Państwu w jaki sposób zmiany normy wpłynęły na Laboratorium Wzorcujące gazów SIAD Sp.A. w Osio.


16.00 Zakończenie pierwszego dnia Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie