Program

17 marca 2020 (wtorek)

9.00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020

 


10.00 Oficjalne otwarcie Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020
Sala Goethego


11.30 – 12.45 “Stop SMOG – sposoby eliminacji zanieczyszczeń chemicznych z laboratoriów.”

Organizator: Portal Laboratoria.net
Prelegent: mgr inż. Paweł Chrząszcz
Sala Goethego

Podczas Konferencji zostaną przedstawione  metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji chemicznych.

Omawiane zagadnienia:


13.00 – 16.00 “Nowoczesne metody identyfikacji.”

Organizator: instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Sala Goethego

Rozwój technologiczny w ostatnich latach sprawił, że biegli oraz technicy kryminalistyczni dysponują nowymi narzędziami, które usprawniły proces identyfikacji zarówno w odniesieniu do człowieka, jak też substancji, narzędzi czy stosowanych metod. Coraz częściej nowoczesna aparatura stosowana jest poza laboratorium, np. na miejscu zdarzenia lub na granicy państwa, a obsługuje ją przeszkolony, ale niewyspecjalizowany personel, np. policjanci z sekcji dochodzeniowo-śledczych czy celnicy. Takie rozwiązania pozwalają na szybkie uzyskanie wyników, które w razie potrzeby mogą być zweryfikowane przez biegłych.

Celem konferencji będzie przedstawienie, jak rozwój technologiczny wpłynął na sposób pracy i opiniowania biegłych z różnych zakresów nauk sądowych, m.in. genetyki, antropologii i daktyloskopii sądowej, badania dokumentów, mikrośladów, a także identyfikacji nieznanych substancji w różnych matrycach. Zaprezentowane zostaną również metody badania dowodów cyfrowych.

Prelegenci zwrócą uwagę na znaczenie zapewnienia jakości badań, w tym stosowania obiektywnych metod interpretacji wyników, co jest szczególnie istotne w pracy na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 


11.30 – 12.30  “Aspekty wdrażania standardów kompetencji w laboratoriach.”
Działalność laboratoryjna w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a ocena zgodności.

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji
Sala Kisielewskiego

UWAGA: Konferencja wymaga dodatkowej rejestracji.

W systemie oceny zgodności kompetentne (akredytowane) laboratoria badawcze i wzorcujące dostarczają ważne wyniki badań, wzorcowań i pomiarów, które stanowią wiarygodną podstawę do oceny zgodności – realizują działania w obszarze oceny zgodności. Spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 jest wykazaniem jego kompetencji do uzyskiwania ważnych wyników badania konkretnej próbki, wzorcowania i/lub pomiarów charakterystyk urządzeń pomiarowych lub materiałów odniesienia. Przedmiotowe wymagania nie odnoszą się do kompetencji w zakresie oceny zgodności jaką jest certyfikacja wyrobów czy inspekcja, dla których to działań wymagania zostały określone w normach ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17020, odpowiednio. Stosowane w systemach oceny zgodności określenie dla laboratorium – jednostka prowadząca działania w obszarze oceny zgodności jest często upraszczane do określenia „jednostka oceniająca zgodność”, a klienci laboratoriów błędnie oczekują na realizacje zlecenia formułowanego jako „wykonanie badań/pomiarów na zgodność z normą”. Postanowienia normy ISO/IEC 17025 jednoznacznie identyfikują co jest przedmiotem działania laboratoriów definiując czym jest w praktyce „działalność laboratoryjna”. Konsekwencją zdefiniowania przedmiotu działań laboratoriów jest szereg wymagań normy ISO/IEC 17025 dotyczących przeglądu zapytań ofert i umów, wyboru, weryfikacji i walidacji metod, czy raportowania wyników, które są ukierunkowane na zapewnienie transparentności w zakresie informowania klientów i potencjalnych użytkowników dostarczanych przez laboratorium wyników i informacji przedstawianych w raportach o fakcie, że wyniki te nie stanowią oceny zgodności w rozumieniu certyfikacji wyrobów czy rezultatów inspekcji.

Przedmiotem seminarium PCA będzie przybliżenie uczestnikom postanowień normy ISO/IEC 17025 definiujących i określających zakres i przedmiot działalności laboratoryjnej laboratoriów i wynikających z tych wymagań praktycznych konsekwencji dotyczących współpracy laboratoriów z klientami oraz przedstawiania (formułowania) wyników badań, wzorcowań i pomiarów w wydawanych dokumentach (raportach). W szczególności, w ramach seminarium, omówione zostaną również wymagania dla akredytowanych laboratoriów, wynikające
z warunków akredytacji dotyczących powoływania się laboratoriów na posiadaną akredytację
w sprawozdaniach z badań, raportach z pobierani próbek  oraz świadectwach wzorcowania / pomiaru.    

 


12.45 – 14.15 “Rola i zadania Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w resorcie obrony narodowej, w szczególności w obszarze akredytacji na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”

Organizator: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Sala Kisielewskiego

W programie:

 


11.30 – 12.30  “Aspekty wdrażania standardów kompetencji w laboratoriach.”
Działalność laboratoryjna w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a ocena zgodności.

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji
Sala Kisielewskiego

UWAGA: Konferencja wymaga dodatkowej rejestracji.

W systemie oceny zgodności kompetentne (akredytowane) laboratoria badawcze i wzorcujące dostarczają ważne wyniki badań, wzorcowań i pomiarów, które stanowią wiarygodną podstawę do oceny zgodności – realizują działania w obszarze oceny zgodności. Spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 jest wykazaniem jego kompetencji do uzyskiwania ważnych wyników badania konkretnej próbki, wzorcowania i/lub pomiarów charakterystyk urządzeń pomiarowych lub materiałów odniesienia. Przedmiotowe wymagania nie odnoszą się do kompetencji w zakresie oceny zgodności jaką jest certyfikacja wyrobów czy inspekcja, dla których to działań wymagania zostały określone w normach ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17020, odpowiednio. Stosowane w systemach oceny zgodności określenie dla laboratorium – jednostka prowadząca działania w obszarze oceny zgodności jest często upraszczane do określenia „jednostka oceniająca zgodność”, a klienci laboratoriów błędnie oczekują na realizacje zlecenia formułowanego jako „wykonanie badań/pomiarów na zgodność z normą”. Postanowienia normy ISO/IEC 17025 jednoznacznie identyfikują co jest przedmiotem działania laboratoriów definiując czym jest w praktyce „działalność laboratoryjna”. Konsekwencją zdefiniowania przedmiotu działań laboratoriów jest szereg wymagań normy ISO/IEC 17025 dotyczących przeglądu zapytań ofert i umów, wyboru, weryfikacji i walidacji metod, czy raportowania wyników, które są ukierunkowane na zapewnienie transparentności w zakresie informowania klientów i potencjalnych użytkowników dostarczanych przez laboratorium wyników i informacji przedstawianych w raportach o fakcie, że wyniki te nie stanowią oceny zgodności w rozumieniu certyfikacji wyrobów czy rezultatów inspekcji.

Przedmiotem seminarium PCA będzie przybliżenie uczestnikom postanowień normy ISO/IEC 17025 definiujących i określających zakres i przedmiot działalności laboratoryjnej laboratoriów i wynikających z tych wymagań praktycznych konsekwencji dotyczących współpracy laboratoriów z klientami oraz przedstawiania (formułowania) wyników badań, wzorcowań i pomiarów w wydawanych dokumentach (raportach). W szczególności, w ramach seminarium, omówione zostaną również wymagania dla akredytowanych laboratoriów, wynikające
z warunków akredytacji dotyczących powoływania się laboratoriów na posiadaną akredytację
w sprawozdaniach z badań, raportach z pobierani próbek  oraz świadectwach wzorcowania / pomiaru.    

 


16.00 Zakończenie pierwszego dnia Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Podziel się: