Program 2017

29 marca (środa)

9.00                 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

10.00                Oficjalne otwarcie Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

11.30 – 14.00    „Wdrażamy znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 – ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Organizator: Polskie Centrum Akredytacji
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

Podczas seminarium omówiona zostanie konieczność zmian dostosowawczych w związku ze zmienionymi lub nowymi wymaganiami normy, odnoszącymi się do: bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyka i możliwości, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności / niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników przy wykorzystaniu PT/ILC, procesów w systemie zarządzania laboratorium czy też dokumentowania systemu zarządzania.

11.00 – 14.00    Konferencja „Laboratoryjna hematologia i immunohematologia”

Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Wykłady plenarne
Sala konferencyjna B na I piętrze

Program:

11.00 – 11.30 Możliwości i ograniczenia technologii pomiarowych stosowanych w analizatorach hematologicznych; mgr Monika Błocka-Gumowska,, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.30 – 12.00 Diagnostyka niedokrwistości – czego można się dowiedzieć z badania morfologicznego krwi; mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.00 – 12.30 Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce hematologicznej w pediatrii dr n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel; Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.30 – 13.00 Automatyzacja w badaniach immunohematologicznych – zalety i ograniczenia; dr n. farm. Bogumiła Michalewska, Zakład Immunohematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

13.00 – 13.30 Konflikt płytkowy i alloimmunologiczna małopłytkowość płodów i noworodków; prof. dr hab. Ewa Brojer, Zakład Immunohematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

13.30 – 14.00 Dyskusja

11.00 – 12.00    „Wpływ Dobrej Praktyki Pipetowania na sukces innowacyjnych rozwiązań”

Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o
Sala konferencyjna A na I piętrze

12.00 – 13.00    „Analiza instrumentalna w ofercie METTLER TOLEDO”

Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o
Sala konferencyjna A na I piętrze

13.15 – 14.15    Wykład „Straż Miejska m. st. Warszawy na straży ochrony  środowiska”

Organizator: Straż Miejska m.st. Warszawy
Sala konferencyjna A na I piętrze

14.15 – 16.00    Konferencja „Świat według nauk przyrodniczych, czyli o badaniach na pograniczu biologii, chemii i medycyny.”

Organizatorzy: Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

W programie:

“Smok(g) nie tylko wawelski.”; prof. dr hab. Tomasz Gierczak, Wydział Chemii UW

“Zielona przyszłość – rośliny, biofarming i szklane domy.”; dr Danuta Solecka, Wydział Biologii UW

„W zderzeniu ze smogiem – podróż przez tajemniczy świat aerozolu.”; dr hab. inż. Rafał Szmigielski, Instytut Chemii Fizycznej PAN

14.30 – 15.15    „Liofilizacja od projektu B + R do zastosowania na skalę przemysłową”

Organizator: Danlab Wyposażenie laboratorium
Sala konferencyjna A na I piętrze

14.30 – 15.30    Wykład „Laboratorium – modele tworzenia koncepcji projektowych”

Organizator: portal Laboratoria.net
Sala konferencyjna B na I piętrze
Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz / Laboratoria.net

Zagadnienia:

16.00                Zakończenie pierwszego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

30 marca (czwartek)

9.00                 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

10.00 – 13.00    Cykl wykładów „Problemy Laboratoriów”

Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

Program:

10:00 – Rozpoczęcie

10:00 – 12:30 Klub POLLAB

  1. „Badania biegłości oczami organizatora”; Piotr Bieńkowski
  2. „Porównania międzylaboratoryjne jako narzędzie w procesie certyfikacji nowych materiałów odniesienia.”; Zbigniew Samczyński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
  3. „Udział SEP-BBJ w międzynarodowych badaniach IFM PTP”; Kamil Dobrowolski, Kamil Misztal; Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, Warszawa
  4. Dyskusja

12:30 – 13.00 „Przydatne informacje i nowe aplikacje na stronie www.pkn.pl”; Teresa

Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN

13.00 – Zakończenie

10.00 – 10.45    „Liczniki firmy Hidex w precyzyjnych pomiarach ciekłoscyntylacyjnych”

Organizator: IrTech Beata Kasprzycka
Sala konferencyjna A na I piętrze

10.30 – 13.00    Konferencja „Badanie dowodów rzeczowych w celu ustalenia przebiegu zdarzenia”

Organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Sala konferencyjna B na I piętrze

Program:

10.30 – 10.36 WPROWADZENIE; dr hab. Maria KAŁA, Dyrektor Instytutu

10.36 – 11.00 „Badanie alkoholu etylowego w napojach alkoholowych i materiale biologicznym”; mgr Dominika JAMA, Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków

11.00 – 11.24 „Analiza toksykologiczna w kierunku substancji psychoaktywnych oraz leków”; mgr Dominik BAKALARZ, Pracownia Analiz Toksykologicznych Zakładu Toksykologii Sądowej

11.24 – 11.48 „Antropologiczne porównanie na podstawie zdjęć oraz obrazu z monitoringu na miejscu zdarzenia”; mgr Aleksandra SMOLICKA, Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej Zakładu Kryminalistyki

11.48 – 12.12 „Analiza DNA dla celów sądowych”; mgr Maria WRÓBEL, Pracownia Genetyki Sądowej

12.12– 12.36 „Kryminalistyczne badania fragmentów szkła”; mgr Aleksandra MICHALSKA, Pracownia Badania Mikrośladów Zakładu Kryminalistyki

12.36 – 13.00 „Badanie mikrośladów w postaci pojedynczych włókien oraz drobin i otarć Lakierowych”; mgr Rafał KOWALSKI, Pracownia Badania Mikrośladów Zakłady Kryminalistyki

13.00 – 13.10 Podsumowanie konferencji; dr hab. Maria KAŁA, Dyrektor Instytutu

11.00 – 12.00    „Integralność danych – współczesne wyzwania w zarządzaniu danymi w laboratoriach”

Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o
Sala konferencyjna A na I piętrze

12.00 – 13.00    „METTLER TOLEDO – 70 lat doświadczenia w ważeniu laboratoryjnym”

Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o
Sala konferencyjna A na I piętrze

13.15 – 14.00     „Projektowanie laboratorium – kluczowe fazy procesu inwestycyjnego”

Organizator: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k.
Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz
Sala konferencyjna A na I piętrze

13.30 – 16.00    Konferencja „Drobnoustroje, czy wiemy o nich wszystko?”

Organizatorzy: Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii”
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek; Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii”

Program:

13.30 – 14.00 „Mikrobom człowieka – znaczenie w zdrowiu i chorobach.”; prof. dr hab. n.med. Eugenia Gospodarek-Komkowska

14.00 – 14.30 „Występowanie i profilaktyka mastitis u krów.”; mgr Katarzyna Grudlewska

14.30 – 15.00 „Nowo pojawiające się gatunki bakterii – kolonizacja czy zakażenie?”; dr n. med. Alicja Sękowska

15.00 – 15.45 „Ocena skuteczności promieniowej jonizacji katalitycznej w inaktywacji pałeczek Listeria monocytogenes z żywności i powierzchni kontaktujących się z żywnością.”; dr inż. Krzysztof Skowron, mgr Katarzyna Grudlewska, Agnieszka Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska

15.45 – 16.00 Dyskusja

13.30 – 16.00    Seminarium „Od wzorcowań do badań”

Organizator: Główny Urząd Miar
Sala konferencyjna B na I piętrze

Program:

13.30 – 14.15 „Dlaczego polska metrologia wymaga głębokich zmian. Od wzorcowań do badań.”; Dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar

14.15 – 14.50 „Przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji.”, Dr Jolanta Wasilewska, Samodzielne Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar

14.50 – 15.25 „Nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości – co ma z tego Jan Kowalski.”; Dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar

15.25 – 16.00 „Prace rozwojowo badawcze Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowane we współpracy z ośrodkami naukowo badawczymi oraz w ramach  projektów NCBiR i EMRP.”; Jerzy Szutkowski, Grzegorz Sadkowski, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu Głównego Urzędu Miar

14.15 – 14.45    Pitfalls on the Way to the True Molar Mass Distribution

Organizatorzy: Polygen sp. z o. o., Wyatt Technology Europe GmbH
Prelegent: dr Marek Danielewicz
Sala konferencyjna A na I piętrze

16.00                Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

31 marca (piątek)

9.00                 Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

10.30 – 13.00    Konferencja „Laboratorium na chipie – rewolucja w diagnostyce medycznej i biologii”

Organizator: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

Program:

10.30 – 10.40 „Miniaturyzacja w diagnostyce medycznej i biologii” – wprowadzenie; Prof. Zbigniew Brzózka

10.40 – 11.05 „Laboratorium na chipie (Lab-on-a-Chip) – podstawowe metody wytwarzania mikrostuktur.”; Dr hab. Michał Chudy

11.05 – 11.30 „Zastosowanie miniaturowych systemów w analizie klinicznej.”; Dr inż. Elżbieta Jastrzębska

11.25 – 11.45  „Mikrodozownik do automatyzacji hodowli komórkowych i ich badania” Dr inż. Kamil Żukowski

11.45 – 12.05 „Mikroprzepływowy model hodowli komórek mięśnia sercowego.”; Mgr inż. Ewelina Tomecka

12.05 – 12.25 „Nanotechnologia spotyka mikrofluidykę. Badania nad efektywnością terapii fotodynamicznej.”; Mgr inż. Katarzyna Tokarska

12.25 – 12.45 „I: Trójwymiarowa hodowla sferoidów – model guza nowotworowego w badaniach in vitro.”; Mgr inż. Magdalena Bułka

12.45 – 13.00 Podsumowanie sesji; Prof. Zbigniew Brzózka

10.30 – 12.30    Konferencja “Choroby neurodegeneracyjne: modele badawcze i nowe potencjalne możliwości terapeutyczne”

Organizatorzy: Katedra Biologii Molekularnej oraz Katedra Fizjologii Zwierząt i CzłowiekaUniwersytetu Gdańskiego
Sala konferencyjna C na I piętrze

10.30 – 11.00 „Modelowanie chorób neurodegeneracyjnych u zwierząt – sztuka dla sztuki, czy nadzieja na skuteczną terapię?”; Dr Dorota Myślińska

11.00 – 11.30 „Czy warto jeść soję – czyli o potencjale genisteiny w leczeniu choroby Huntingtona.”; Mgr Karolina Pierzynowska

11.30 – 12.00 „Co za dużo to niezdrowo – czyli choroby spichrzeniowe i ich leczenie.”; Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

12.00 – 12.30 „Czy antyoksydanty mogą wspomagać terapię choroby Alzheimera?”;
Dr Irena Majkutewicz

15.00                Zakończenie trzeciego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

Podziel się:

Zobacz także